Shots by Peter Eckert - CXfoto
tv wall w shears

tv wall w shears